Politika kvality

Spoločnosť Unique Medical s.r.o. bola založená v roku 2012 a zaoberá sa dovozom, predajom a servisom medicínskej techniky.

Účel a strategické smerovanie

Unique Medical s.r.o.  analyzuje všetky interné a externé záležitosti, ktoré majú vplyv na jeho účel a strategické smerovanie. Hlavným účelom a strategickým smerovaním je zastupovanie renomovaných výrobcov medicínskej techniky a poskytovanie profesionálneho servisu. Budujeme a udržujeme partnerské vzťahy so zákazníkmi, ktorým ponúkame produkty a služby. Obchodnú a servisnú  činnosť smerujeme k zvyšovaniu spokojnosti zákazníka poskytovaním jedinečného a individuálneho prístupu. Disponujeme  profesionálnym a kvalifikovaným týmom  zamestnancov, pričom podporuje ďalšie vzdelávanie. Vykonávame cielený výber zmluvných exkluzívnych partnerov – dodávateľov, zaručujúcich vysokú kvalitu produktov so zreteľom na ochranu životného prostredia a rešpektujúcich bezpečnosť produktov.

Ciele kvality

Unique Medical s.r.o. analyzuje potreby a očakávania všetkých zainteresovaných strán a na ich splnenie definuje ciele kvality tak, aby bol systém manažérstva kvality udržiavaný a trvalo zlepšovaný prostredníctvom dosahovania výsledkov procesov a v zhode s požiadavkami na predaj, montáž a servis medicínskej techniky.

Splnenie aplikovateľných požiadaviek

Unique Medical s.r.o.  implementovala, udržiava a trvalo zlepšuje systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Všetky aplikovateľné požiadavky plní podľa potrieb a očakávaní zainteresovaných strán a dodržiava všetky ďalšie aplikovateľné požiadavky vyplývajúce z legislatívnych predpisov a nariadení.

 

Trvalé zlepšovanie

V neustálom zlepšovaní a efektívnom riadení našich procesov vidíme kľúč k trvalej prosperite a tým k zvyšovaniu spokojnosti zainteresovaných strán. Do týchto procesov zapájame všetky zainteresované strany. Naprieč celou organizáciou kladieme dôraz na neustále sledovanie, vyhodnocovanie a optimalizáciu činností, na predchádzanie nedostatkom a odstraňovanie ich príčin. Zlepšujeme komplexnosť ponúkaných služieb – technické poradenstvo, projekcia, servis, vzdelávanie a presadzujeme osobnú zodpovednosť zamestnancov za dodržiavanie Politiky spoločnosti.


Bratislava, 30.11.2017

Martin Továrek – Konateľ spoločnosti